TÜRKÇE

RENKLİ ÜRÜNLER İÇİN

Mondi KALENOBEL AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş / Ambalaj / Packaging » Politikalarımız
Kalite Politikası
Mondi Kalenobel Ambalaj olarak Kalite Politikamız;
 • Ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlara uymak,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Tüm çalışanların katılımını sağlamak,
 • Yan sanayi ile ilişkileri geliştirmek,
 • Teknolojiyi yakından takip etmek,
 • Tüm çalışanların bilgi ve yeteneğini arttırmak,
 • Kalite Yönetim Sistem şartlarına uymak,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uyan,
bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Mondi Kalenobel Ambalaj olarak hedefimiz “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı”dır. Mondi Kalenobel ’in tüm çalışanları ve yönetimi, çalışanlarına, müşterilerine ve alt işverenlerine daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak; “sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı“ idealine ulaşmak için;
 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan;
 • Faaliyetleri sonucunda oluşacak olası tüm riskleri önceden belirleyen, oluşan risklerin tekrarlanmasını önleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek için faaliyetler başlatan,
 • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
 • Sürekli iyileştirme ve çalışanların katılımı prensiplerine dayalı ;
bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder. 
Çevre Politikası
Mondi Kalenobel Ambalaj Çevre Politikası doğrultusunda:
 • Yürürlükteki  çevre koruma ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı,
 • Faaliyet ve ürünlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
 • Olası çevresel etkileri önceden belirleyip, belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • Ortaya çıkan atıklarını en aza indirmeyi, önlenmesi mümkün olmayan atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilmesini,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,
 • Çalışanların ve toplumun çevre bilincinin oluşturulması için gerekli faaliyetlerin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini,
 • Çevre konularında sürekli gelişmeyi
 • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetlemeyi ve ilgili tarafların denetimine açık tutmayı
taahhüt eder.
Sosyal Sorumluluk Politikası
Mondi Kalenobel Ambalaj olarak prensibimiz, üretimin ve yönetimin her aşamasında “önce insan” prensibi ile çalışmaktır. Mondi Kalenobel yönetimi; çalışanlarına, müşterilerine, ortaklarına, rakiplerine ve topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için; 
 • SA 8000 standardı gerekliliklerini yerine getiren, 
 • Çalışanların, hiçbir konuda baskı altında çalışmadığı, 
 • Tüm çalışanların, eşit şartlarda, kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edildiği, 
 • Yasaların belirlemiş olduğu çalışma yaşına uyan, uyulmadığı durumlara müsaade edilmediği ve desteklenmediği,
 • Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği için yasal gerekliliklerin yerine getirildiği,
 • Çalışanlar arasında hiçbir şekilde dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılığı uygulanmadığı,
 • Yasaların öngördüğü şekilde çalışma saatlerinin uygulandığı,
 • Yasaların ve sektör standartlarının belirlemiş olduğu ücret politikasının uygulandığı,
 • Çalışanlar istek ve şikayetlerini işçi temsilcileri vasıtası ile üst yönetimle paylaşabildikleri,
 • Çalışanların temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlayabilmeleri için yeterli donanıma sahip çalışma ortamının sunulduğu,
 • Çalışanların, çevre koruma konularında bilgilendirildiği ve gönüllü çalışmaya teşvik edildiği,
bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.
Bilgi Güvenliği Politikası
TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; MONDI KALE NOBEL de ; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  MONDI KALE NOBEL in bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
        Gizlilik : Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
     Bütünlük : Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik : Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 
 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. 
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Copyright © 1955-2017 Mondi KALENOBEL AMBALAJ SANAYİ ve TİCARE ÖzgülNET